نویسنده = اسفندیار فاتح
تعداد مقالات: 6
3. تأثیر گیاهان کود سبز و منابع مختلف نیتروژن بر بیومس علف‌های هرز و برخی خصوصیات رشدی کلزا

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 137-154

خاتون دبیقی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند


5. اثر منابع مختلف نیتروژن و کودهای آلی بر ویژگی‌های خاک و خصوصیات اسانس گیاه زنیان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 175-192

زهرا صیدی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند


6. ارزیابی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر تجمع مواد ذخیره‌ای در ساقه گندم و انتقال مجدد آن

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 113-134

سیده سمانه سهرابی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند؛ افراسیاب راهنما