تعداد مقالات: 532
111. مطالعه تجمع، انتقال مجدد و شاخص برداشت ماده خشک و نیتروژن در ارقام مختلف گندم نان و دوروم

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 39-59

اسماعیل بخشنده؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ رحمن غدیریان


112. ارزیابی پارامترهای فتوسنتزی، محتوا و فلورسانس کلروفیل برگ ارقام گلرنگ تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 35-56

زهرا جوادی پور؛ محسن موحدی دهنوی؛ حمیدرضا بلوچی


113. اثر ورمی کمپوست حاوی نانو ذرات اکسید مس و اکسید روی بر برخی ویژگی های زراعی لوبیا چیتی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 33-49

فریده بهبودی؛ ایرج اله دادی؛ ابراهیم محمدی گل تپه


115. ارزیابی تاثیر مایکوریزا و آزوسپریلیوم بر برخی خصوصیات ارقام گندم در مرحله استقرار

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 45-62

مجید جیریایی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند


118. تأثیر شوری آب آبیاری و محلولپاشی کودهای نانو و کلات روی بر مؤلفه های فتوسنتزی ژنوتیپ های جو

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 60-41

مهرداد محلوجی؛ رئوف سید شریفی؛ محمد صدقی؛ محمد رضا سبز علیان؛ محمد رضا کمالی


119. ارزیابی چرخه حیاتی( LCA ) تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 43-62

افشین سلطانی؛ امیربهزاد بذرگر؛ علیرضا کوچکی؛ ابراهیم زینلی؛ علیرضا قائمی؛ امیر حجارپور


121. برآورد پارامترهای گیاهی مدل QUEFTS برای بهینه سازی تغذیه NPK در گندم

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 41-62

الیاس سلطانی؛ افشین سلطانی؛ نادر محمدی؛ بنیامین ترابی؛ ابراهیم زینلی


124. بررسی لاین‏ های برنج متحمل به تنش گرمای ایری با استفاده از روش‏ های آماری چندمتغیره

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 35-55

مریم رضازاده؛ زهرا خدا رحم پور؛ عبدالعلی گیلانی