تعداد مقالات: 532
478. تأثیر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذور پیر شده ماریتیغال (Silybum marianum)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 234-223

قاسم پرمون؛ علی عبادی؛ سدایه جهانبخش گده کهریز؛ مهدی داوری


481. چکیده انگلیسی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-22


482. چکیده انگلیسی

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-22


483. کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در پیش بینی عملکرد گندم آبی با استفاده از تجزیه به عامل های اصلی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 213-224

سیدعلیرضا سیدجلالی؛ فریدون سرمدیان؛ مهدی شرفا


484. چکیده انگلیسی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-22


485. تاثیر همیاری باکتری سودوموناس فلورسنس در کاهش اثرات تنش شوری در کانولا (Brassica napus L.)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 201-220

مرتضی بازیار؛ علی بنده حق؛ داود فرج زاده


486. مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 203-226

امین آناقلی؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی؛ عباسعلی نوزی نیا


487. فعالیتهای بهبود دهنده قارچ میکوریزا در بوته های توتون در مواجهه با افزایش غلظت کلر در آب آبیاری

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 155-174

صفاهانی علیرضا؛ اسماعیل یساری؛ فرود بذر افشان؛ رضا نورا


490. abstract

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-11


491. چکیده انگلیسی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-11


492. چکیده انگلیسی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-18


499. چکیده انگلیسی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-24


500. چکیده انگلیسی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-22